Historie školy

Vyučovat se započalo dne 22. září 1902, neboť stavba školy nebyla k 1. září hotova. První školní den byl zahájen slavnými službami božími v Ústeckém chrámu Páně. Dne 5. října 1902 bylo vykonáno svěcení školy panem Antonínem Nývltem – ústeckým děkanem za hojné účasti obyvatel obce, hasičského sboru a mnoha hostů. Do školy bylo přijato 134 dětí a vyučovalo se česky.

Řídícím učitelem byl ustanoven pan František Michalec, dále zde vyučoval pan Antonín Krátký, Čeněk Pozdník a ženské ruční práce paní Marie Lubová. Od 1. 3. 1903 byl ustanoven definitivním řídícím učitelem pan Antonín Čech. Školní pomůcky a učebnice byly opatřovány z velké části dobročinnými dary od majetnějších členů obce.

V letech 1981 – 82 se ve škole uskutečnila generální oprava a došlo k celkové rekonstrukci budovy. Vyučovalo se v náhradních prostorách v obci – v klubovně tělovýchovné jednoty Sokol a v závodech Perla 03 a Retex. Stravování žáků v tu dobu obstarávala závodní jídelna textilní továrny Perla 03. V červnu 1995 všichni žáci školy včetně pedagogického sboru a lékaře absolvovali ozdravný pobyt u moře v Itálii. Začátkem července 1997 školu postihla ničivá povodeň. Následky přírodního živlu se odstraňovaly několik let., výuka nebyla přerušena.

V současné době je Základní škola v Kerharticích školou málotřídní, žáci se učí ve spojených třídách. Zabezpečuje výchovu a vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku, druhý stupeň základní školy pak žáci absolvují na školách v Ústí nad Orlicí. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola pro všechny“ a ve vyšších ročnících podle platných učebních osnov programu Základní škola. Žáci se od 3. ročníku seznamují se základy anglického jazyka. K výuce se využívají názorné pomůcky, počítače s připojením na internet a další audiovizuální technika Od školního roku 2009/10 škola zřizuje přípravnou třídu pro žáky předškolního věku z města Ústí nad Orlicí a okolí a poskytuje jim individuální péči pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga.

Toto je jen krátký výčet historických událostí naší školy, přesnější informace mohou podat pečlivě vedené kroniky a fotodokumentace, které jsou k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy.

Copyright 2024 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.