Přípravná třída

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Do konce května stále můžete hlásit žáky do přípravné třídy. Bližší informace na tel.: 736 503 567

 

Informace pro rodiče

 • Třída je dle zákona 561/2004 Sb. určena pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

  

 • docházka do třídy je zdarma

 

 • výuka vedena kvalifikovaným pedagogem s logopedickým zaměřením (možnost individuální logopedické práce s dítětem v odpoledních hodinách)

  

 • každé dítě dostane v pololetí a na konci školního roku slovní hodnocení

  

 • velkou výhodou je nízký počet dětí v kolektivu – max. 15 dětí, vyučující se tak může zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte

 

 • dítě může navštěvovat ranní i odpolední školní družinu (provoz školy od 6.30 do 16.00 hod.) i školní jídelnu

  

 • školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

  

 • činnosti dětí v přípravné třídě jsou zaměřeny především na systematickou přípravu k zahájení základního vzdělávání (rozvoj řečových, sociálních i komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, časové i prostorové orientace, koncentrace pozornosti, sebeobsluhy a hygieny, …)

 

 • program přípravné třídy probíhá v dopoledních hodinách, převážně v budově školy a v její těsné blízkosti (školní zahrada, tělocvična, sportovní hřiště,…), děti se také účastní školních i mimoškolních akcí (školní výlet, návštěva divadla, knihovny, plaveckého bazénu apod.)

 

 • o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), přednost budou mít děti s odkladem školní docházky)

(Doporučení je nutno donést k zápisu!)

 

 • zapsání dítěte do přípravné třídy nepodmiňuje nástup k plnění povinné školní docházky na ZŠ v Kerharticích (všechny odkladové děti však musí projít řádným zápisem do 1.ročníku na zvolené základní škole)

  

ZÁPIS do přípravné třídy proběhne v pondělí 4.5.2020 od 13.00 do 16.00 hod.

K zápisu je nutné donést:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Doporučení z vyšetření školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
 • Rozhodnutí o odkladu (v případě odkladu)
 • Doporučení pediatra (v případě odkladu)

 

Copyright 2020 © ZŠ Kerhartice, všechna práva vyhrazena.
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.